เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
กาโน่ (มาร์ค)
# โพสเมื่อ 20 ม.ค. 2556
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 5258 (2 ต่อวัน) ตอบ 2 ถูกใจ ถูกใจ 1

ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

ห้องสมุดโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2527  สถานที่ตั้ง ชั้น  1  อาคารเรียนหลังที่  3  มีขนาด  6  ห้องเรียน ปัจจุบัน มีชื่อว่า "ห้องสมุดอนันตสารคุณ"
                ห้องสมุด 3 ดี ที่จตุรมิตรวิทยาคาร : ก้าวย่าง...แห่งความภูมิใจ นางดวงสุดา ทั้งพรม ครูบรรณารักษ์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ห้องสมุด 3 ดีมีมาตรฐาน ร่วมส่งเสริมการอ่านเชิงสร้างสรรค์ เน้นหลักมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์ เกิดพลังศรัทธาสามัคคี เป็นก้าวย่างแห่งความภาคภูมิใจ ส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นศักดิ์ศรี บรรณารักษ์ บรรยากาศ หนังสือดี สามสิ่งนี้ต้องปฏิบัติจึงครบครัน

ทำความรู้จักสักนิด โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำตำบล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 78 หมู่ที่ 11 ถ.มลิวรรณ ต.นาเพียง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไป ทางชุมแพประมาณ 60 กิโลเมตร เปิดสอนใน ระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,030 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 61 คน ห้องสมุดโรงเรียน ตั้งอยู่ ชั้นที่ 1 อาคาร เรียนหลังที่ 3 เนื้อที่ให้บริการ 464 ตารางเมตร มี บุคลากรรับผิดชอบงานห้องสมุดในรูปแบบของ คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 คน มี บรรณารักษ์วิชาชีพ 1 คน

                ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2554 รางวัลห้องสมุด 3 ดี ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี 2554 รางวัลห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสมาคมห้องสมุดแห่ง ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2555 ได้รับคัดเลือกเพื่อพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน จากสำนัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ในประเภทที่ 2 รำลึกความหลัง ในปีการศึกษา 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้นโยบายการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี โดยมุ่งเน้นห้องสมุด 3 ด้านด้วยกันคือ ให้ห้องสมุด มีหนังสือที่ดี บรรยากาศที่ดี น่าอยู่ น่าดู น่าอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านและต้องมีบรรณารักษ์ดี เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นสิ่งจูงใจให้ นักเรียน ครูและชุมชนได้เข้าไปอ่านและศึกษา ค้นคว้า ความรู้ในห้องสมุด  ทั้งนี้เพราะมีผลสำรวจ พบว่าเยาวชนไทยกำลังอ่านหนังสือน้อยลงเรื่อยๆ โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ดูโทรทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทำให้เข้าใจปัญหาก่อนที่ห้องสมุดโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาได้ทำการศึกษาสภาพปัญหา ซึ่งพบว่าห้องสมุดคับแคบ บรรยากาศไม่น่าเข้าไปใช้บริการ ส่งผลให้นักเรียนเข้าใช้บริการน้อยมาก สถิติการยืม หนังสือต่ำ หนังสือเก่าไม่น่าสนใจ บรรยากาศไม่น่า เข้าใช้บริการ งบประมาณในการดำเนินงาน ห้องสมุดไม่เพียงพอ

จุดเริ่มต้นการพัฒนา โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโสภณ มาตราสงคราม ได้รับทราบนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของ กระทรวงศึกษาธิการ และตระหนักในปัญหาที่ เกิดขึ้นในห้องสมุดโรงเรียน จึงได้ประชุมปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร โรงเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้น และ กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มีการ พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เหมาะสมและ สมบูรณ์แบบของนักเรียนในโรงเรียน เป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ก้าวสู่เป้าหมายด้วยการสร้างภาคีเครือข่าย แนวร่วมในการพัฒนาด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง ตั้งใจ ของผู้อำนวยการโรงเรียนในการพัฒนาปรับปรุง ห้องสมุดให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำผ้าป่า เพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนพัฒนาและปรับปรุง ห้องสมุด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณะครูทั้งปัจจุบันและอดีต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง จนได้ผ้าป่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 จากการจัดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 794,933.25 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พัน เก้าร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายที่ดีอีก เช่น หลวงปู่อนันตสารคุณ ซึ่งท่านได้กรุณาอย่างยิ่งต่อโรงเรียนของเราโดยได้ บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 320,000 (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนั้นยังมีท่าน ผู้ใจบุญร่วมบริจาคหนังสือ เช่น คุณวีระชัย ราบรื่น คุณอารีย์ ราบรื่น บริจาคหนังสือกว่า 50,000 บาท สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด บริจาคหนังสือ ในโครงการหนังสือเพื่อน้องปี 6 และ ปี 7 รวมเป็น เงินกว่า 90,000 บาท สำนักพิมพ์แจ่มใสบริจาค หนังสือในโครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+ เป็นเงินกว่า 30,000 บาท คณะครูในโรงเรียน บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด ลงมือพัฒนา เมื่อมีงบประมาณทางโรงเรียนจึงได้พัฒนา และปรับปรุงห้องสมุด ภายใต้แนวคิดการพัฒนา ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ บรรยากาศดี

อันดับแรกที่ทำคือปรับปรุง โครงสร้างหลักของห้องสมุดด้วยการขยายพื้นที่การ อ่านด้านข้างออกไปเพื่อรองรับการใช้งานของ นักเรียนให้เพียงพอ ทาสีห้องสมุดใหม่ให้สดใส ปรับปรุงครุภัณฑ์ ของเดิมที่มีด้วยการปรับเปลี่ยน รูปทรง สี ให้สดใส จัดซื้อเพิ่มให้เพียงพอ และ ทดแทนสิ่งที่ชำ รุด ปรับปรุงมุมต่างๆ ให้ดี เหมาะสมขึ้นเช่นมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุม สืบค้น มุมเด็ก มุมเศรษฐกิจพอเพียง มุมศึกษา ค้นคว้ารายบุคคล ฯลฯ

ความท้าทาย คือทำระหว่าง ปิดภาคเรียน คณะครูที่ทำงานห้องสมุดต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อมาดูแลการปรุงปรุงดังกล่าว ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้ยืดยาวจนถึงกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างนั้น แม้จะมีการปรับปรุงห้อง ห้องสมุดยังเปิดให้บริการ ตลอด นักเรียนเองก็ใช้บริการทุกวัน เพราะตื่นเต้น ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ในห้องสมุด เมื่อโครงสร้างเสร็จสิ้น ก็มาถึงขึ้นตอนการ ตกแต่งภายใน ซึ่งท่านผู้อำนวยการให้แง่คิดว่าทุก ตารางเมตรในห้องสมุดต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดทุกส่วนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนศึกษาได้ตลอด ไม่เว้นแม้กระทั่งคานใต้เสา หรือฝ้าเพดาน วัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องสมุดต้องถูกใจวัยรุ่น เพื่อนักเรียน จะได้หมั่นเข้าใช้บริการ หนังสือดี หนังสือถือเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเข้ามาห้องสมุดหรือไม่ เพราะถ้า มาแล้วไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเขาคงไม่อยากจะมาอีก เป็นแน่แท้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ทั้งสิ้น จำนวน 200,000 (สองแสนบาทถ้วน) โดยขึ้นตอนในการจัดซื้อเราได้สำรวจความต้องการของบุคลากรใน โรงเรียน เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร หรือแม้แต่ ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้ง ยอดหนังสือที่เราได้รับบริจาคจากท่านผู้ใจดีที่กล่าว มาข้างต้น ทำให้เราได้หนังสือ สื่อ โสตทัศนวัสดุ เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด 3 ดี คือ นักเรียน 1 คน ต้องมีหนังสือสำหรับค้นคว้า 20 เล่ม

บรรณารักษ์ดี ถือเป็นโชคดีของตนเองที่ ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูบรรณารักษ์ ที่โรงเรียนแห่งนี้ ที่มีผู้บริหารให้ความสำคัญกับ ห้องสมุด และเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง ให้การสนับสนุนในการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน และครูที่ช่วยงานก็ปฏิบัติงานและ หน้าที่ด้วยการเอาใจใส่ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน ห้องสมุด ทำให้การดำเนินงานและกิจกรรมของ ห้องสมุดเป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้ใช้วิชาชีพ บรรณารักษ์ในการปฏิบัติงาน เช่น การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น งานเทคนิค งานบริการ ฯลฯ ส่วนในด้านของงานกิจกรรมมี คณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือเกื้อกูลเป็น อย่างดียิ่ง

ในรอบปีที่ผ่านๆ มาได้ดำเนิน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่น ออมสิน หนังสือ, จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟัง, กิจกรรมอ่านดีมี รางวัล, กิจกรรมส้มหล่น, จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้, กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่, กิจกรรม หนังสือสู่ชุมชน, กิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์, กิจกรรมหนังสือแผ่นเดียว ความรู้คู่ห้องน้ำ, กิจกรรมแนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านหน้าเสาธง, สัปดาห์ห้องสมุด ,ค้นหายอดนักอ่านแห่งปี ,เรื่องเล่าเช้านี้ กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น จากผลการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ส่งผลให้ห้องสมุดมีสถิติการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น ครู ใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ส่งผลดี แก่นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการ แข่งขันกิจกรรมต่างๆ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับอุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้น

รางวัลแห่งความภูมิใจในข้างต้น ก่อเกิดขึ้นได้เพราะพลังแห่งความ มุ่งมั่นของทุกคนที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการใดก็แล้วแต่หากดำเนินการเพียงคนเดียวคงยากยิ่งที่จะสำเร็จได้โดยง่าย หากแต่ถ้ามีการประสานความ ร่วมมือแล้ว การงานต่าง ๆ ก็สำเร็จได้ง่ายดาย เป็นอีกก้าวแห่งความภาคภูมิใจ 


ขอบคุณบทความดีดีจาก

นางดวงสุดา ทั้งพรม ครูบรรณารักษ์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ที่มาhttp://www.kroobannok.com/blog/54372 
                     

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-1

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-2

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-3

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-4

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-5

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-6

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-7

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-8

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-9

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-10

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-11

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-12

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-13

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-14

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-15

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-16

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-17

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-18

ไอชุมแพ-ห้องสมุดอนันตสารคุณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร-19

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
Tommy (ทอมมี่)
# โพสเมื่อ 21 ม.ค. 2556
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
โอ้โห ทำไมห้องสมุดเดี๋ยวนี้ ถึงน่าใช้แท้
Paiwan Maneepark
# โพสเมื่อ 31 พ.ค. 2559
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
สวยมากคะ มีชีวิตจริงๆคะ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home