เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
กาโน่
# โพสเมื่อ 4 มิ.ย. 2555
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา และแต่งเติมเองบางส่วน ® ตอบได้เฉพาะสมาชิกประจํา (เข้าใช้งานระบบอย่างน้อย 15 วันต่อครั้ง)
เข้าชม 12508 (4 ต่อวัน) ตอบ 3 ถูกใจ ถูกใจ 2

แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,100 คน  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4-ม.6  
ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-1
ประวัติโรงเรียน                 

                โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกึ่งชนบท ประชาชนมีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีประเพณีที่สำคัญของตำบลนาเพียง คือ บุญบั้งไฟและแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นทุกปี

                โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2527 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิทูล อนุชน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวัที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบันมี นายโสภณ  มาตราสงคราม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดกลาง ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ 208 ล จำนวน 2 หลัง อาคาร 216 ล  จำนวน 1 หลัง อาคาร 424ล(พิเศษ) จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงานแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงานแบบ 200/27 จำนวน 1 หลัง หอประชุมแบบ 100/32 จำนวน 1 หลัง หอถังประปา คศล. 6/7.5 จำนวน 1 ถัง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ33 จำนวน 3 ถัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารกิจการนักเรียน 1 หลัง จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ได้เข้าโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ (Healthy Systems Healthy School) หรือ ToPSTAR ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้

                ในปีการศึกษา 2551  โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเยาวชนพลยุติธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการและได้จัดให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย รวมทั้งให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน โรงเรียนได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ทีวี   วีดีทัศน์ เพื่อชมรายการต่างๆ ทางการศึกษาด้วยระบบจานดาวเทียม เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม  นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดห้องสมุดกาญจนาภิเษก เพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน    มีระบบไฟฟ้าประปา เครื่องทำน้ำเย็น โทรศัพท์ โทรสาร รวมไปถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ อุทยานการศึกษา สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ระบบข้อมูลสารสนเทศมีวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น


เนื้อที่โรงเรียน

มีพื้นที่ทั้งหมด 41 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย ใจสู้ รู้งาน ประสานชุมชน

ปรัชญาประจำโรงเรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อักษรย่อจ.ม.ว.

ตราประจำโรงเรียน

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-2

                                     

พระธาตุขามแก่นฉายรัศมี คัมภีร์ ช่อชัยพฤกษ์

พระธาตุขามแก่นฉายรัศมี คือ ความสว่างไสวและเป็นที่พึ่งทางใจ

คัมภีร์ คือ ความเจริญรุ่งเรือง
ทำเนียบผู้บริหาร

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-3
วิดีโอที่เกี่ยวกับโรงเรียน
ภาพบรรยากาศในอดีต

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-4

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-5


ศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง พี สะเดิด (พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล) อัดรายการรถโรงเรียน

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-6

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-7


ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน

บริเวณด้านหน้าโรงเรียน

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-8

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-9


ห้องสมุดอนันตสารคุณ

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-10

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-11

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-12

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-13

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-14


ภาพกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ 

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-15

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-16

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-17

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-18

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-19

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-20

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-21

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-22

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-23


กิจกรรมด้านกีฬา

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-24

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-25

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-26

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-27


กิจกรรมเข้าค่ายอบรมธรรมะ

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-28

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-29

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-30

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-31

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-32

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-33

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-34

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-35


กิจกรรมหน้าเสาธง

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-36

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-37

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-38

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-39

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-40


ภาพปัจฉิมนิเทศ

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-41

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-42

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-43

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-44

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-45

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-46


ที่ตั้ง

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ถนนมลิวรรณ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 

ไอชุมแพ-แนะนำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-47


*เนื้อหาที่นำเสนอผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องประการใด ผู้จัดทำก็ขออภัย !!

  และภาพบางภาพอาจจะไม่ได้อ้างอิงที่มาก็ขออภัยเจ้าของภาพ มา ณ ที่นี้ด้วย

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
คิดถึง
# โพสเมื่อ 9 พ.ย. 2555
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 1
บรรยากาศน่าเรียนจริงๆ
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home