เขียนหัวข้อใหม่
 แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง "ศาลจังหวัดชุมแพ" และการถ่ายโอนอำเภอที่ขึ้นตรงกับชุมแพ

| หมวดข้อมูลชุมแพ | ichumphae
ช่างตุ๊
# โพสเมื่อ 15 มี.ค. 2554
© เนื้อหานี้ ผู้โพสคัดลอกมา ® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
เข้าชม 11152 (3 ต่อวัน) ตอบ 7 ถูกใจ ถูกใจ 0

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง "ศาลจังหวัดชุมแพ" และการถ่ายโอนอำเภอที่ขึ้นตรงกับชุมแพ

ไอชุมแพ-ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง

พระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก?น

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให?ไว? ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป?นป?ที่ ๖๒ ในรัชกาลป?จจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล?า ฯให?ประกาศว?า

โดยที่เป?นการสมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก?น

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล?า ฯ ให?ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว?โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห?งชาติ ดังต?อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว?า "พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก?น พ.ศ. ๒๕๕๐"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให?ใช?บังคับตั้งแต?วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป?นต?นไป

มาตรา ๓ ให?จัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก?น เรียกว?า "ศาลจังหวัดชุมแพ"และจะเป?ดทําการเมื่อใด ให?ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา________________________________________

หน?า ๖

เล?ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ให?ศาลจังหวัดชุมแพมีเขตตลอดท?องที่อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม?าน อําเภอภูเวียงอําเภอสีชมพู อําเภอหนองเรือ และกิ่งอําเภอหนองนาคํา ในจังหวัดขอนแก?น

ในระหว?างที่ยังไม?ได?เป?ดทําการศาลจังหวัดชุมแพตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๓ให?ศาลจังหวัดขอนแก?นมีเขตอํานาจตลอดถึงเขตศาลจังหวัดชุมแพด?วย

บรรดาคดีของเขตท?องที่อําเภอและกิ่งอําเภอที่ระบุในวรรคหนึ่ง ซึ่งค?างพิจารณาอยู?ในศาล

จังหวัดขอนแก?นในวันเป?ดทําการศาลจังหวัดชุมแพตามมาตรา ๓ ให?คงพิจารณาพิพากษาในศาลจังหวัด

ขอนแก?น

มาตรา ๕ ให?ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู?รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ? จุลานนท?

นายกรัฐมนตรีหน?า ๗

เล?ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช?พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป?นการสมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก?น ให?มีเขตตลอดท?องที่อําเภอชุมแพ อําเภอภูผาม?าน อําเภอภูเวียง อําเภอสีชมพูอําเภอหนองเรือ และกิ่งอําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก?น เพื่อประโยชน?แก?ประชาชนในท?องที่อําเภอและกิ่งอําเภอ

ดังกล?าว จึงจําเป?นต?องตราพระราชบัญญัตินี้

ติดตาม อัพเดตข่าวสาร สังคมออนไลน์ชุมแพ คลิ้กที่นี่

สมาชิกที่เข้าชมล่าสุด

มาดูโลกหุ่นกันเถอะ ได้ทั้งขำ และความรู้  

1
peeda
# โพสเมื่อ 2 ก.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ขอให้สร้างเสร็จโดยเร็วนะครับ เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปศาลที่ตัวจังหวัด
พล
# โพสเมื่อ 4 ส.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ชาว ชุมแพจะได้ขึ้นศาล เร็วๆนี้
พล
# โพสเมื่อ 7 ส.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
ถ้าอำเภอชุมแพมีศาลจังหวัด จังหวัดขอนแก่นของเราก็จะมีศาลจังหวัดทั้งหมด 3 ศาล

ได้แก่

ศาลจังหวัดขอนแก่น เขตอำนาจศาลประกอบด้วย 11 อำเภอ

 คือ เมืองขอนแก่น น้ำพอง อุบลรัตน์ มัญจาคีรี บ้านฝาง กระนวน เขาสวนกวาง พระยืน บ้านแฮด ซำสูง โคกโพธิ์ชัย

ศาลจังหวัดพล เขตอำนาจศาลประกอบด้วย 8 อำเภอ

 คือ พล บ้านไผ่ หนองสองห้อง ชนบท แวงน้อย แวงใหญ่ โนนศิลา เปือยน้อย

หากมีศาลชุมแพก็จะมีเขตอำนาจประกอบด้วย 7 อำเภอ

คือ ชุมแพ ภูเวียง สืชมพู หนองเรือง หนองนาคำ ภูผาม่าน เวียงเก่า

*จะยังไงก็ตามขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับชาวชุมแพด้วยที่จะมีศาลไว้ใกล้บ้าน เพราะห่างจากขอนแก่นตั้ง 82 กิโล จะขึ้นศาลแต่ละครั้งต้องลำบากนั่งรถมาจากชุมแพ รถไฟก็ไม่มี แต่ถ้ามืศาลไว้ก็จะดี เรื่องคดี ขึ้นโรงขึ้นศาลก็จะง่ายขึ้น และศาลจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของอำเภอด้วย จะไม่อาย เมืองพล บัวใหญ่ สีคิ้ว ภูเขียว สว่างแดนดิน บึงกาฬ เดชอุดม นางรอง รัตนบุรี กันทรลักษณ์ เค้า... ชุมแพด้วย 
surin
# โพสเมื่อ 17 ต.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
-เห็นแก่ประโยนช์ส่วนรวมนะครับชาวชุมแพประชาชนที่มีรายได้น้อยจะได้ประหยัดในการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่นกัน

-ปล่อยไปตามกลไกของรัฐ เถอะครับ ชุมแพจะได้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

-ตอนนี้ที่ดินที่จะสร้างศาลฯ ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับ

-คงรอแต่งบประมาณ
Boyz (boy)
# โพสเมื่อ 30 พ.ย. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
การขึ้นศาล ไม่ได้จะขึ้นด้วยคดีแย่ๆ เท่านั้น

เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก รับรับสิทธิในทรัพย์สินต่าง ๆ ปัจจุบันชาวชุมแพยังต้องไปทำเรื่องกันถึงขอนแก่น

คนพอมีอันจะกินก็เปลืองน้ำมัน คนจนก็ต้องตื่นแต่เช้ารอขึ้นรถบขส.เดินทางไกลไปตัวจังหวัดที่ห่างเกือบร้อยกิโล หมดเวลาทำงานทำการกันไปทั้งวัน

ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย อย่าถ่วงให้ประชาชนชุมแพต้องเดือดร้อนกันต่อไปเลยครับ
เพิก
# โพสเมื่อ 25 ธ.ค. 2554
® ตอบได้เฉพาะสมาชิก
ตอบ ตอบ 0 ถูกใจ ถูกใจ 0
แล้วมันจะมาสร้างตอนไหนนี่ รอมาเกือบ 5 ปี  ติดขัดตรงไหน ช่วยชี้แจงหน่อยคร๊าบ..
1

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเหรอ
ลงชื่อเข้าใช้หน่อยจ้า ด้วย Facebook ก็ได้ ง่ายๆเอง

Home